Předběžný program kongresů

4. 9. 2017 prezence, úvodní podvečerní setkání
5. – 6. 9. 2017 hlavní jednací dny
7. 9. 2017 odborné exkurze

Hydrogeologie

 1. Regionální hydrogeologický výzkum a bilancování podzemních vod
 2. Metodika a technika průzkumu povrchových a podzemních vod
 3. Využívání zdrojů podzemních vod, vodárenství, jakost a úprava vod
 4. Modelování proudění vody a transportu látek, matematické a statistické metody
 5. Ochrana a kontaminace vod a horninového prostředí, sanační geologie
 6. Pokročilé technologie v geologii, vodním hospodářství a životním prostředí
 7. Využívání geotermální energie, termální a minerální vody
 8. Interakce povrchových a podzemních vod, dopady klimatické změny

Inženýrská geologie

 1. Inženýrskogeologický průzkum pro pozemní stavby
 2. Inženýrskogeologický průzkum pro podzemní stavby
 3. Inženýrskogeologický průzkum pro liniové stavby
 4. Inženýrskogeologický průzkum v urbanizovaném prostředí
 5. Inženýrskogeologický průzkum pro historické stavby
 6. Chyby v inženýrskogeologickém průzkumu
 7. Svahové pohyby a ostatní geodynamické jevy
 8. IG služba na stavbě (přejímky piloty, základové spáry, monitorování deformací aj.)

Společná témata

 1. Využití metod užité geofyziky a dálkového průzkumu v hydrogeologii a inženýrské geologii
 2. Inženýrská hydrogeologie, podzemní vody ve vztahu k zakládání staveb
 3. Úkoly HG a IG při těžbě nerostných surovin a odstraňování následků důlní činnosti
 4. Výzkum a průzkum hlubinných úložišť radioaktivního odpadu
 5. Legislativní aspekty a technické normy
 6. Profesní samospráva, spolupráce se státní správou, etika v odborné práci a podnikání
 7. Výuka aplikované geologie na středních a vysokých školách, celoživotní odborné vzdělávání
 8. Volné téma

Součástí kongresu budou dále odborné exkurze, společenská setkání a valné hromady odborných společností